ދިވެހީން އެދޭ ކަންކަން ފުރިހަމަޔަށް ހާސިލުކުރުމަށް ޓަކައި، ޤާނޫނީ ގޮތުން ލިބިދޭ އެންމެހައި ބާރާއި އިޚްތިޔާރާއި ޙައްޤުތައް ބޭނުން ކުރުން.

އެމްއެންޕީގެ މިޝަން

މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޕާޓީ: ރައްޔިތުން އެދޭ ފިކުރު

މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޕާޓީ: ރައްޔިތުން އެދޭ ފިކުރު

Artboard 1
ކީރިތި ޤުރުއާނާއި މާތް ރަސޫލާގެ ސުންނަތާއި މަތިވެރި އަޚްލާޤުގައި ސާބިތުވާން
Artboard 2
މިނިވަންކަމާއި އަމިއްލަވަންތަކަން ދަމަހައްޓާން
Artboard 3
ކޮރަޕްޝަނާއި ޚިޔާނާތަށް ނޫނެކޭ ބުނާން
Artboard 4
ޢަދުލު އިންސާފު ކަށަވަރުކުރާން
Artboard 5
 ހަމަހަމަކަމާއި ފަރުދީ މިނިވަންކަން ފުރިހަމަކުރާން
Artboard 6
ފުދުންތެރި ބަޔަކަށްވާން
Artboard 7
ޙައްޤުތައް ކަށަވަރުވެފައިވާ ބަޔަކަށްވާން
Artboard 8
ރައްކާތެރި އަމާން މާހައުލެއްގެ އުފާ ހޯދާން
Artboard 9
ޤުދުރަތީ މުއްސަނދިކަމާއި ވެށީގެ ރީތިކަން ހިމާޔަތްކުރެވިފައިވާ ވެށްޓެއް ގާއިމުކުރާން
Artboard 10
ދުޅަހެޔޮ، ޢިލްމީ، ތަހުޒީބީ ޤަދަރު ހުރި، ޤަރުނަށް ފަރިތަ، ކާމިޔާބު
އެމްއެންޕީ ޚަބަރު
ހަރަކާތް

މޮޑެރޭޓާރ

އެމްއެންޕީ ކ. ގުރައިދޫ ޖަގަހަ ހުޅުވުން

ތާރީހް: 8 ފެބްރުއަރީ 2023

ގަޑި: 20:45

އެމްއެންޕީއަށް މަރުހަބާ!

ގެލެރީ
ޓްވިޓާރ
ހުރިހާ ލިޔެކިޔުންތައް
ޑައުންލޯޑް
ޓްވިޓަރ

މެމްބަރެއްތޯ ޗެކް ކުރުމަށް

އެމްއެންޕީއާއި ގުޅިވަޑައިގަންނަވާ!